Comité

Président
Ricardo
Marques
Vice-Président
Laurent
Boden
Sascha
Hipp
Secrétaire
Joelle
Lang
Trésorier
Fred
Neyen
Membre
Fernand
Boden
Tania
Da Silva Rocha
Marc
Diederich
Lucien
Evers
Nadine
Frank
Pierre
Kauthen
Isabelle
Linster
Hugo
Pereira
Carina
Ribeiro
Alain
Schmitt
Pierre
Thill
Yves
Wengler
Irma
Wolsfeld