Mandatären

 

 

 

 

Buergermeeschter

Yves WENGLER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Bourgmestre
 • Alter: 59

Schäffen

Ricardo FERNANDES MARQUES

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
 • Echevin
 • Alter: 29

Gemengeréit

Christophe ORIGER

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 29